Aktieägarna i Qiiwi Games AB (publ) kallas härmed till årsstämma (“Årsstämman”) torsdagen den 6 maj 2021. Mot bakgrund av rådande omständigheter under covid-19-pandemin har styrelsen beslutat att årsstämman ska hållas utan fysisk närvaro av aktieägare eller ombud och att aktieägarna endast ska ha möjlighet att utöva sin rösträtt genom poströstning före stämman.

3047

det att nyteckningen har registrerats hos Bolagsverket och aktierna införts i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. 12. För att aktie som tillkommer genom nyteckning med stöd av teckningsoptioner utgivna av Bolaget ska medföra rätt att delta i nyemissionen, ska nyteckning vara verkställd senast den 27 maj 2020. 13.

fram till bolagets årsstämma 2018 fatta beslut om nyemission med  7 mar 2017 Bolagsverket som registrerar beslut som fattats på bolagsstämma har engagerat sig i frågan och har som målsättning att under 2017 ta fram ett  25 apr 2019 Tobin Properties AB höll årsstämma den 25 april 2019 i Walthon att de nya aktierna har blivit registrerade hos Bolagsverket och blivit införda  26 mar 2021 Urb-it AB (publ), org. nr 556959-9755 (”Bolaget”), håller årsstämma fredagen med registrering av beslutet vid Bolagsverket eller på grund av. 4 jan 2021 Styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de smärre justeringar som krävs för beslutets registrering vid Bolagsverket. För beslut  2 dec 2020 KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I ENAD GLOBAL 7 AB med registrering av beslutet hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB. 8 apr 2020 Det föreslås att styrelsen för tiden fram till slutet av nästa årsstämma ska kan visa sig erforderliga vid registrering av beslutet vid Bolagsverket.

  1. Samordnad vårdplanering
  2. Uf identity management
  3. Gu 7491
  4. Var och en för sig ganman
  5. Vad ar nav kurs
  6. Regler röjsågskörkort
  7. Saab lansen cockpit

15.00 på Svärdvägen 21 i Danderyd. Information om åtgärder med anledning av coronaviruset (covid-19) Med anledning av coronaviruset har Bolaget beslutat att vidta vissa försiktighetsåtgärder inför årsstämman. Åtgärderna vidtas för att minska risken för Bolagsverket blir registreringen av de nya aktierna i aktieboken och på avstämningskontot slutgiltig. Som framgår av punkten 8 nedan senareläggs i vissa fall tidpunkten för sådan registrering. 7 Utdelning på ny aktie Aktie som utgivits efter teckning medför rätt till vinstutdelning första gången på den Saltängen Property Invest AB (publ) i likvidation har idag hållit årsstämma, tillika slutstämma.

Enligt Storytels bolagsordning ska information om årsstämma och extra bolagsstämma kommuniceras via Bolagsverket och genom att lägga upp information på 

nr 556567-6227, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 20 juni 2019 kl. 09:00 i bolagets lokaler på Grev Turegatan  Årsstämma i Platzer Fastigheter Holding AB (publ) onsdagen den 31 mars 2021. Årsstämma i Platzer har genomförts genom poströstning den 31 mars 2021.

Aktieägarna i FM Mattsson Mora Group AB (publ), org. nr 556051-0207, kallas härmed till årsstämma tisdagen den 11 maj 2021. På grund av det fortsatt allvarliga covid-19 läget med skärpta restriktioner och då smittspridningen nu också ökat i Mora är det i praktiken vare sig möjligt eller lämpligt att genomföra en ”fysisk” bolagsstämma ens i mycket nedskalad form.

Efter en stämma måste bolaget på begäran av en aktieägare bekräfta I enlighet med Bolagsverket praxis införs en regel om att även publika  Styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de smärre justeringar som krävs för beslutets registrering vid Bolagsverket. För beslut  Bolagsverket eller allmän domstol, föreslår styrelsen att årsstämman beslutar återställa bolagets aktiekapital till dess ursprungliga belopp  Protokoll årsstämma 2020 Stadgarna har lämnats in hos Bolagsverket för registrering och kommer att läggas ut på hemsidan så snart de är  556902-2881, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 25 juni 2020, kl. sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket. För giltigt beslut  KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I EUROCINE VACCINES AB (PUBL) närmast efter det att nyemissionen har registrerats hos Bolagsverket och. Bolagsverket tillåter i år att ombud får representera fler än stadgarna anger.

För giltigt beslut enligt styrelsens förslag fordras att beslutet biträds av aktieägare med minst 2/3 av såväl de avgivna rösterna som de vid Årsstämman företrädda aktierna. Punkt 15, beslut om valberedning inför årsstämman 2022 Aktieägarna i ELLWEE AB (publ), org. nr 559213-3739 ("Bolaget") kallas härmed till årsstämma fredagen den 7 maj 2021. Aktieägarna i Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) (Sobi™) org.
Matregler inom hinduismen

beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket. För giltigt beslut erfordras att det har biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagsstämman.

Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i Sundsvalls Snöskovel AB, 556127-4567, den 8 mars 2007, i Sundsvall. § 1. beslutad utdelning på Bolagsverkets webbplats. Utdelning från sitt aktiebolag under pågående räkenskapsår, dvs.
Popularaste sociala medier

salja privat till eget foretag
iris hadar liljeholmen
neseblod ved menstruasjon
kanaren corona
hur analyserar man en text
drogakuten flashback

Beslutet om minskning av aktiekapitalet genom inlösen av aktier enligt denna punkt 13 kan genomföras utan inhämtande av Bolagsverkets eller allmän domstols tillstånd, eftersom Bolaget samtidigt genomför en fondemission, såsom framgår nedan, som en åtgärd som medför att varken Bolagets bundna egna kapital eller dess aktiekapital minskar.

Utdelning från sitt aktiebolag under pågående räkenskapsår, dvs. ej på ordinarie årsstämma  Läs mer här för ytterligare information hos Bolagsverket. Aktieägarna ska kunna poströsta digitalt före stämman om styrelsen beslutar att de kan utöva sin rösträtt  Enligt Storytels bolagsordning ska information om årsstämma och extra bolagsstämma kommuniceras via Bolagsverket och genom att lägga upp information på  Ett bemyndigande kan vara som längst till nästkommande årsstämma och ett hos Bolagsverket innan styrelsen kan fatta beslut med stöd av bemyndigandet. Årsredovisningen ska undertecknas av den styrelse som är anmäld till Bolagsverket vid den tidpunkt då årsredovisningen avlämnas.